Nalazite se u > Informacije i dokumenti
Zaštita osobnih podataka Zaštita osobnih podataka

Sukladno propisima iz područja zaštite osobnih podataka, djeca zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu obrade njihovih osobnih podataka budući da mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava s obradom njihovih osobnih podataka. O najboljem interesu djeteta prvenstveno brinu njegovi roditelji / skrbnici ali i nadležne institucije i ostali subjekti, kao i društvo u cjelini.
 
Tako je primjerice odredbama Obiteljskog zakona propisana dužnost / obveza roditelja skrbiti o djetetovim osobnim i imovinskim pravima te voditi računa o njegovoj dobrobiti u skladu s razvojnim potrebama i mogućnostima djeteta (Čl.91.Obiteljskog zakona).
 
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je kako se odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.
 
Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, opće obrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i programa, pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje.
 
Tko je voditelj obrade osobnih podataka?
Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka (članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).
U konkretnom slučaju je to PREDŠKOLSKA USTANOVA/ DJEČJI VRTIĆ koji obrađuje osobne podatke djece koja pohađaju vrtić, njihovih roditelja, zaposlenika vrtića kao i svih drugih osoba koje posjećuju dječji vrtić.

Tko je izvršitelj obrade?
Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo  koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. Obrada koju provodi izvršitelj obrade uređuje se ugovorom ili drugim pravnim aktom (članak 4. i 28. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka).

Dječji vrtić kao voditelj obrade NIJE U OBVEZI imati izvršitelja obrade. Opća uredba o zaštiti podataka daje mogućnost dječjem vrtiću kao voditelju obrade da povjeri izvršitelju obrade obavljanje samo nekih točno ugovorenih poslova u ime i za račun dječjeg vrtića kao voditelja obrade. Izvršitelj obrade mora jamčiti zaštitu i povjerljivost obrade osobnih podataka te provoditi odgovarajuće mjere zaštite kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka.

Dječji vrtić kao voditelj obrade osobnih podataka mora poštivati standarde i načela iz Opće uredbe o zaštiti podataka, vodeći računa da svrha u koju se osobni podaci obrađuju bude zakonita i opravdana te da za obradu osobnih podataka postoji pravna osnova (članak 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka).
 
Koja su načela obrade osobnih podataka kojih se dječji vrtić kao voditelj obrade mora pridržavati prilikom obrade osobnih podataka (članak 5. Opće uredbe o zaštiti podataka)?
A) načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti;
B) načelo ograničavanja svrhe;
C) načelo smanjenje količine podataka;
D) načelo točnosti;
E) načelo ograničenja pohrane;
F) načelo cjelovitosti i povjerljivosti.

 
AKTI:
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kateheze za obitelji Važnost obitelji ...
Uz Dan očeva Nezamjenjivi ste ...
Za tate, mame, djecu... Birajmo što ćemo gledati ...