Nalazite se u > Informacije i dokumenti
1-2021 Natječaj za odgojitelja 1-2021 Natječaj za odgojitelja

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

DJEČJI VRTIĆ ZVJEZDICA MIRA

RIJEKA, FRANA KRESNIKA 8

 

 

KLASA: 112-01-21-01

URBROJ: 2170/01-54-01-21-01

RIJEKA, 06.10.2021.

 

                                                                                                             

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvjezdica Mira, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

Odgojitelj/ica

 

-          jedna / jedan (1) izvršiteljica / izvršitelj za radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme – na adresi Rijeka, Frana Kresnika 8

 

Uvjeti:

 

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

 

-          životopis

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

-          dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice / osobne iskaznice)

-          uvjerenje nadležnog suda za podnositelja prijave o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju: uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni i prekršajni postupak

-          ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starija od 30 dana

-          potvrda teološkog-katehetskog doškolovanja (nije uvjet)

 

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima.(Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17)

 

Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Zvjezdica Mira, Frana Kresnika 8, Rijeka – za natječaj

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj traje od 07.10.2021. do 14.10.2021. godine i objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici vrtića.

 

Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja i sva natječajna dokumentacija će po završetku natječaja biti uništena.  

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim ili elektroničkim putem u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.

 

 

 

 

 

Za tate, mame, djecu... Birajmo što ćemo gledati ...
Reci NE Halloweenu Slaviti Halloween znači odavati počast Zlu...nije to bezazlena igra ...
Što je dobro poznavati? Koja su prava djeteta? Osnovne informacije - Konvencija o pravima djece i bilteni NZZJZ ...